tenement-washing-linesresized2_(c) Wikim

AUTORSKÝ NÁBYTEK PRO DESIGNBLOK

OD SÉGRY

MARK WEST: "THE SECRET LIFE OF STRUCTURES"

mobilní_architektura.jpg

DALŠÍ CVIČENÍ

VYSNĚNÁ ZADÁNÍ

 
zákon č. 183/2006 Sb. §79:
(2) Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují 

a) informační a reklamní zařízení o celkové ploše do 0,6 m2 umisťovaná mimo ochranná pásma pozemních komunikací, 

b) stožáry pro vlajky do výšky 8 m, 

c) povrchové rozvody nebo odvody vody na zemědělské půdě nebo na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, nejde-li o vodní díla, 

d) signální věže, signály a pyramidy pro zeměměřické účely, body seismické monitorovací sítě, 

e) podpěrné konstrukce dopravního značení a zařízení pro provozní informace na pozemních komunikacích, 

f) opěrné zdi do výšky 1 m nebo oplocení do výšky 2 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím1) a které se nacházejí v zastavěném území či v zastavitelné ploše, 

g) propustky na neveřejných účelových komunikacích, 

h) cirkusové stany a scénické stavby pro film, televizi nebo divadlo, 

i) sjezdy a nájezdy na pozemní komunikace sloužící k připojení sousední nemovitosti, 

j) antény do výšky 8 m včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických komunikačních zařízení umisťované samostatně na pozemku nebo na budovách, 

k) oplocení lesních školek, oplocení zřízené k ochraně lesních porostů před zvěří na lesních pozemcích a oplocení dřevin vysazených za účelem založení územního systému ekologické stability, která jsou bez podezdívky, přičemž nesmí dojít k omezení provozu na pozemní komunikaci nebo k přerušení turisticky značené trasy, 

l) stavby pro hospodaření v lesích a stavby pro výkon práva myslivosti do 30 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení, 

m) důlní díla, důlní stavby pod povrchem a stavby v povrchových lomech a skrývkách, pokud podléhají schvalování a dozoru státní báňské správy podle horních předpisů, 

n) skleník do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, bez podsklepení, 

o) stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderné zařízen, nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, 

p) bazén do 40 m2 zastavěné plochy na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, a jeho související technické zařízení, 

q) stavby mostních vah, 

r) přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky, 

s) výměna vedení technické infrastruktury, pokud nedochází k překročení hranice stávajícího ochranného nebo bezpečnostního pásma, 

t) prodejní stánky, konstrukce a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov, jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě jdoucích dnů. 
zákon č. 183/2006 Sb. §103:
(1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují 

a) stavební záměry uvedené v § 79 odst. 2, 

b) terénní úpravy uvedené v § 80 odst. 3 písm. a) nebo úpravy pozemků uvedené v § 80 odst. 3 písm. e), 

c) udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou, 

d) stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí11) a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou,

e) stavby a zařízení, a to 

1. stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderná zařízení; 

2. stavby pro zemědělství do 60 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení; stavby pro zemědělství nad 60 m2 zastavěné plochy nebo nad 5 m výšky do 300 m2 zastavěné plochy a do 7 m výšky, o jednom nadzemním podlaží, nepodsklepené, stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují, ledaže se jedná o stavby pro ustájení zvířat nebo chovatelství anebo zemědělské stavby, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek (např. sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv); 

3. stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m výšky, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m; 

4. nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény a stožáry, včetně opěrných bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedení sítě elektronických komunikací a související komunikační zařízení, včetně jejich elektrických přípojek, s výjimkou budov; 

5. distribuční soustava v elektroenergetice s výjimkou budov; 

6. distribuční soustava v plynárenství s výjimkou budov a těžební plynovody69); 

7. rozvodné tepelné zařízení s výjimkou budov; 

8. vedení sítí veřejného osvětlení, včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky; 

9. stavby a zařízení pro výrobu energie s celkovým instalovaným výkonem do 20 kW s výjimkou stavby vodního díla; 

10. vodovodní, kanalizační a energetické přípojky a přípojky elektronických komunikací včetně připojení stavby a odběrných zařízení vedených mimo budovu nebo připojení staveb plnících doplňkovou funkci ke stavbě hlavní na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní; 

11. zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny do celkového objemu 5 m3 určené výhradně pro odběr plynné fáze; 

12. zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny do objemu 50 m3 a do výšky 3 m; 

13. nádrže na vodu do 100 m3 obsahu ve vzdálenosti nejméně 50 m od budov s obytnými nebo pobytovými místnostmi, pokud nejde o vodní díla; 

14. oplocení; 

15. reklamní a informační zařízení; 

16. výrobky plnící funkci stavby, včetně základových konstrukcí pro ně; 

17. odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy do 300 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí; 

18. bazén nebo skleník včetně souvisejícího technického zařízení na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci; 

19. stožáry pro vlajky výšky nad 8 m. 

KNIHOVNA REFERENCÍ

20 PRAVIDEL LAURIEHO BAKERA

STAVBY NEJVĚTŠÍCH ARCHITEKTŮ

ALZÁK ČESKÉ ARCHITEKTURY

Realita virtuálního obýváku

Každý to známe. Představa vlastnictví toho, co nemáme. Slintání za výlohami s luxusním zbožím, jehož cena je uměle nadhodnocena vlivem zdatného PR značky. Vázička z designového obchodu vystavená hned po zakoupení na čestné místo na krbové římse. Po zbytek života z ní stíráte prach. Reklamy sugerující nezbytnost libovolného produktu, bez nějž se vaše domácnost prostě neobejde. Kupící se krámy, pro které stejně nemáte dostatek úložných prostor. Plakáty na novou rezidenční čtvrť, která ještě ani není postavena, a už je 70% bytů rozprodaných. Slibovaný výhled na západ slunce za kopcem nahrazený tím jediným, co ve skutečnosti z okna vidíte – sušícími se trenýrkami souseda odnaproti. Marketingové triky, které mají za cíl pouze udržovat v pohybu soukolí utráceníchtivých spotřebitelů, jejichž domov ještě přecijen není úplně takový, jaký by být mohl.

 

Co když ale vlivem nedozírných možností nastupujících technologií zvoní trhu v této podobě hrana? Co bude znamenat „luxus“ bydlení v momentě, kdy pouhým nasazením VR brýlí přeměníte svůj interiér na sídlo Ludvíka XIV. nebo v pralesní džungli? Budeme ještě vůbec schopni rozeznávat mezi dokonalou prostorovou iluzí a skutečností, když ani dnes většina běžných uživatelů nerozpozná masivní dřevo od dýhy? A bude to vůbec nutné?

 

Život v novém bytě připomíná nekonečné možnosti rozhraní počítačových modelovacích programů. S tím rozdílem, že je nyní neovládáte pomocí obrazovky, klávesnice a myši, ale vstupujete do nich svým tělem. Oproti počítači tato virtuální realita jedno neumí: vymanit se ze zákonů gravitace fyzického světa. Tedy alespoň ve spojení s tělesným užíváním. V simulovaných fantaskních prostředích tak stále stojíte svýma nohama na zemi, což dává jisté limitace prostoru, ve kterém se pohybujete. Přeneseno do „rekonstruovaného“ interiéru: nová zlatá dřezová baterie s vysázenými drahokamy bude stále v místě té původní z Ikey, stejně tak jako je do prostředí pevně zakotven designérský kousek od Vitry, kterým si otexturujete starou židli po babičce. Iluzi zvětšeného prostoru umí dát VR jen do té doby, než hlavou narazíte do stěny. Takže koukat ano, pohybovat se ne. Z tohoto hlediska nabízí větší možnosti využití zetová souřadnice, což je vlastně jediná novinka v celé diskusi. Nová regulace světlé výšky obytného prostoru: 2 m. Na Vinohradech je rázem dvakrát více bytů. Můžete mít libovolně vysoký strop, klidně střešní terasu ve sklepě, budete-li chtít. Dočasné řešení bytové krize.

 

Oproti současnému přístupu se tak dostáváme zase o krok dál ve svobodném výběru kulis našich životů. Zlato stojí stejně jako dřevo, desetimetrová štuková klenba je podobně nákladná jako podhled z polystyrenových panelů. A výhled z okna? Ten můžete mít klidně každý den jiný. Jediné, za co se platí, je množství variant.

 

V souvislosti s aplikací virtuální reality na každodenní život se neubráníme aluzi na Lemův Futurologický kongres, kdy se zbídačené, halucinogenními drogami nadopované lidstvo utvrzuje ve své alternativně žité realitě. Na druhou stranu tímto krokem odpadá potřeba fyzicky vyrábět nekonečné množství konzumních nesmyslů, které se spolu se svými designéry elegantně přesouvají do prostředí digitálního navrhování a užívání. Z fyzického prostoru jako takového se stává jediná komodita, která má ještě nějakou absolutní hodnotu.

NEJVĚTŠÍ CELEBRITY ARCHISVĚTA

POTŘEBUJEME SE NAUČIT UMĚT SE SERIÓZNĚ NUDIT!

BORE

IS

MORE!

KDYŽ SE CEJTÍŠ NA HOVNO, KOUKNI NA WWW.REVUE.IDNES.CZ,  NA WWW.COSA.CZ, VYPNI POČÍTAČ A JDI VEN.

ARCHITEKTURA BEZ GRAVITACE

POLITICKÉ KAMPANĚ

DOSTROMY

USE A STICK WHENEVER YOU CAN

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 2017

CVIČENÍ

začátek